Algemene voorwaarden Puur Bij Eva

 

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de webshop Puur Bij Eva (webshop) en de koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Bestellingen en betaling
  1. Bestellingen kunnen worden geplaatst via de webshop.
  2. Betaling kan worden gedaan via de betaalmethoden die op de webshop worden aangeboden.
  3. Na ontvangst van de betaling zal de webshop de bestelling zo snel mogelijk verwerken en verzenden. Verzending gebeurt minimaal twee dagen per week op de woensdag en vrijdag.

 

 1. Levering
  1. De webshop zal de bestelling leveren op het adres dat door de koper is opgegeven.
  2. De webshop streeft ernaar om de bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar kan geen exacte leverdatum garanderen.
  3. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper, tenzij anders is overeengekomen.

 

 1. Retourneren
  1. De koper heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.
  2. De kosten voor retournering zijn voor rekening van de koper, tenzij anders is overeengekomen.
  3. Geretourneerde producten moeten in originele staat en verpakking worden geretourneerd.

 

 1. Garantie en klachten
  1. De webshop staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de wettelijke eisen.
  2. De koper dient eventuele klachten binnen een redelijke termijn kenbaar te maken aan de webshop.
  3. Indien een klacht gegrond is, zal de webshop het product vervangen of repareren, of de koopprijs restitueren.

 

 1. Aansprakelijkheid
  1. De webshop is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het gebruik van de producten.
  2. De totale aansprakelijkheid van de webshop is beperkt tot het bedrag dat de koper heeft betaald voor het betreffende product.

 

 1. Privacy
  1. De webshop zal de persoonsgegevens van de koper vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.
  2. De webshop zal de persoonsgegevens van de koper niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de producten en de webshop behoren toe aan de webshop of haar licentiegevers.
  2. Het is niet toegestaan om de producten of de webshop geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webshop.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de webshop en de koper is Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen tussen de webshop en de koper zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de webshop, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 1. Wijziging van de algemene voorwaarden
  1. De webshop behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
  2. Wijzigingen zullen van kracht worden zodra deze op de webshop zijn gepubliceerd.
  3. Indien de koper niet akkoord gaat met de wijzigingen, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

 

 1. Slotbepalingen
  1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van kracht.
  2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen tussen de webshop en de koper.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal
  4. Indien deze algemene voorwaarden worden vertaald in een andere taal, is de Nederlandse tekst bindend in geval van geschillen.
  5. De webshop kan rechten en verplichtingen uit deze algemene voorwaarden overdragen aan derden en zal de koper hiervan op de hoogte stellen.
  6. Deze algemene voorwaarden treden in werking op1 Maart 2023 en vervangen alle voorgaande versies.